Algemene Verhuurvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer  59935715

Artikel 1 Definities; toepassingsgebied
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Verhuurder: Boss Rental  B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Eindhovensebaan  (5505 JA) Veldhoven, en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer  59935715; Huurder: de wederpartij van verhuurder.
1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door verhuurder.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen, en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door verhuurder schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.4 De algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij huurder en verhuurder, dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen                      
2.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle aanbiedingen van verhuurder, in welke vorm ook gedaan, vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van verhuurder kan door verhuurder worden herroepen, ook nog binnen 10 (tien) werkdagen nadat verhuurder de aanvaarding door huurder heeft ontvangen.
2.2 Opgaven en specificaties van verhuurder betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.
2.3 Voor zover huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet huurder dat voor eigen rekening en risico.
2.4 Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van verhuurder binden deze laatste niet voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verhuurder, Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen procuratie hebben.

Artikel 3 Huur/Huurprijs en zekerheid
3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.
3.2 Prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal 9 draaiuren per dag en 5 dagen per week. Prijzen zijn exclusief brandstof, smeermiddelen, transport en reparaties banden. Meeruren en extra dagen zullen, evenals kosten brandstof, smeermiddelen, transport en reparaties banden, bij huurder in rekening worden gebracht.
3.3 Wijzigingen in het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draaiuren, kunnen aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de huurprijs. De meeruren, bepaald op basis van de registratie van de op het object aanwezige urenteller, worden tegen de in de overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging, ten laste van huurder.
3.4 Alle prijzen van de zijde van verhuurder zijn exclusief BTW. De verschuldigde BTW wordt apart in rekening gebracht. Voor zover voor het ter beschikking stellen van het huurobject door verhuurder kosten moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld transportkosten, kan verhuurder deze ook apart aan huurder in rekening brengen.
3.5 Ingeval de kosten van de verhuurder stijgen ten gevolge van wijzigingen in wet en/of regelgeving, kan de huurprijs worden verhoogd.
3.6 Indien storting door huurder van een waarborgsom is overeengekomen, kan verhuurder het ter beschikking stellen van het huurobject opschorten totdat de waarborgsom ten volle is voldaan. De waarborgsom wordt terugbetaald aan huurder na het einde van de huurovereenkomst, zonder vergoeding van rente en onder verrekening met hetgeen verhuurder van huurder uit welke hoofde ook te vorderen heeft.
3.7 Indien naar het redelijke oordeel van verhuurder de financiële positie van huurder daartoe aanleiding geeft, is huurder verplicht op eerste verzoek van verhuurder onverwijld (al dan niet aanvullende) zekerheid ten genoegen van huurder te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. Laat huurder na, tijdig genoegzame zekerheid te stellen, dan is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot enige schade vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 4 Betaling
4.1 4.1 Hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is, dient hij tijdig te voldoen binnen 14 dagen door overboeking naar een door verhuurder aan te geven bank- of girorekening. Een girale betaling geldt slechts dan als tijdig verricht, indien het verschuldigde uiterlijk op de daarvoor overeengekomen datum is bijgeschreven op de bank- of girorekening in de vorige zin bedoeld.
4.2 Indien en voor zover (enig deel van) de huurprijs niet uiterlijk op de overeengekomen datum is ontvangen is verhuurder onverminderd zijn recht nakoming te vorderen gerechtigd:
a. aan huurder met ingang van die datum een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% rente per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%. Rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
b. de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van alle met huurder gesloten huurovereenkomsten op te schorten.
Indien huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan verhuurder verschuldigd is ten volle te voldoen, is verhuurder voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Verhuurder kan alle kosten, die hij in of buiten recht tot behoud van zijn rechten tegenover huurder moet maken aan huurder in rekening brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van verhuurder tegen huurder minimaal Euro 1200, -.
4.3 Een betaling van huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten, die verhuurder in verband met tekortschieten van huurder  onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn. Een en ander geldt voor zover verhuurder niet anders bepaalt.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het huurder niet toegestaan op een betaling enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.
4.5 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd.

Artikel 5 Ter beschikking stelling en acceptatie/levering van het huurobject
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, vindt de ter beschikking stelling van het huurobject door verhuurder aan huurder op het daartoe overeengekomen tijdstip plaats bij die bouwplaats, stalling of dat magazijn van verhuurder, die, respectievelijk dat, verhuurder aangeeft. Verhuurder geraakt ter zake van het ter beschikking stellen van het huurobject tegenover huurder pas in verzuim, indien hij het ter beschikking stellen ook nalaat na het verstrijken van een, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke nadere termijn, die hem na de oorspronkelijke termijn schriftelijk is gesteld.
5.2 Indien huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip afneemt en dat niet aan verhuurder is toe te rekenen, geraakt huurder reeds daardoor in verzuim. Onverminderd zijn recht op vergoeding van alle kosten en schade in verband met de eerste niet-afname, is verhuurder gerechtigd om de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien huurder het huurobject ook niet afneemt voor of op het tweede tijdstip dat verhuurder aan huurder heeft aangezegd.
5.3 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna dient huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien huurder daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij dit uiterlijk binnen drie werkdagen na ontdekking schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, die huurder niet tijdig ontdekt omdat hij nagelaten heeft het huurobject bij althans onverwijld na het in ontvangst nemen zorgvuldig op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken, of gebreken, die huurder niet tijdig aan verhuurder schriftelijk heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade.

Artikel 6 Eigendom
6.1 De eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door of vanwege de huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder.
6.2 De huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 Beslag: aanspraak van derden
7.1 Indien op het huurobject beslag wordt gelegd (of dreigt te worden gelegd), dan wel derden ten aanzien van het huurobject aanspraken doen gelden, is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld kennis te geven. Huurder dient verder overeenkomstig de alsdan door verhuurder te geven instructies te handelen. Verhuurder is gerechtigd een vervangend\ gelijkwaardig huurobject aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 8 Gebruik
8.1 Huurder mag de machine alleen buiten Nederland stationeren en/of gebruiken na schriftelijke toestemming van verhuurder.
8.2 Huurder is verplicht het huurobject te gebruiken als een goede huurder, hetgeen onder meer inhoudt:
a) dat huurder het huurobject alleen gebruikt voor het doel waarvoor het gehuurd is en binnen dat kader verder naar zijn aard geschikt is;
b) dat huurder het huurobject alleen laat bedienen door vakkundig personeel;
c) dat huurder het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, die verhuurder hem, op verzoek door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
d) dat huurder het huurobject doorlopend inspecteert op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, tijdig het benodigde dagelijkse onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar.
e) Dat huurder alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject;
f) Dat huurder het huurobject niet verhuisd of verplaatst van de locatie waarop het huurobject op basis van de huurovereenkomst bestemd is te worden gebruikt, dan nadat 3 (drie) dagen van tevoren toestemming daartoe van verhuurder is verkregen.
8.3 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, huurder zorg voor tijdige verkrijging van de vergunning. Huurder dient op de hoogte te zijn van de wettelijke regels en procedures rond het gebruik van het huurobject (bijv. voor ondergronds werken of het gebruik van een overdrukinstallatie).
8.4 Indien verhuurder de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft huurder hieraan onverwijld, na een daartoe strekkend verzoek, zijn volledige medewerking die onder meer inhoudt dat huurder des verzocht daartoe een geschikte en veilige werkplek beschikbaar stelt conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
8.5 Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter beschikking voor het door de verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. De huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken aan verhuurder ter beschikking stellen.
8.6 Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven komen de kosten van reparatie voor rekening van huurder, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vragen
8.7 Indien de machine is uitgerust met een overdrukinstallatie is het de verantwoordelijkheid van de huurder om de correcte filters te plaatsen. De huurder dient zorg te dragen voor het verwijderen van gebruikte overdrukinstallatie filters voordat het huurobject wordt geretourneerd.

Artikel 9 Gebreken
9.1 Onverminderd het in 5.3 bepaalde, dient huurder, indien hij tijdens de huur aan het huurobject gebreken, tekorten of beschadigingen ontdekt, deze onverwijld en in ieder geval binnen drie werkdagen schriftelijk aan verhuurder te melden. Gebreken, tekorten of beschadigingen die niet tijdig schriftelijk zijn gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huurovereenkomst of vergoeding van schade door verhuurder.
9.2 Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet huurder het gebruik ervan niet voort dan na overleg met verhuurder. Laat huurder (tijdig) overleg met verhuurder na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet gebruik voor rekening van huurder.
9.3 Verhuurder zal, nadat door huurder een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject gemeld is en gebleken is dat herstel met het oog op het verdere gebruik of het behoud van het huurobject geboden is, het gebrek, het tekort of de beschadiging - gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, en de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal- zo spoedig mogelijk door reparatie opheffen. Huurder stelt het te herstellen huurobject op verzoek van de verhuurder onverwijld ter beschikking van de verhuurder op een door deze aan te geven plaats. Huurder laat in geen geval zonder voorafgaande instemming van verhuurder een reparatie door een derde uitvoeren. Verhuurder kan aan huurder al dan niet tijdelijk een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stellen. De kosten van het herstel komen voor rekening van de verhuurder, behoudens indien en voor zover verhuurder aantoont dat het gebrek, het tekort of de beschadiging aan huurder is toe te rekenen. Aan huurder is in ieder geval toe te rekenen:
i. Gebruik van het huurobject, dat geen gebruik als van een goede huurder vormt of
ii. Toedoen of nalaten van derden voor welke verhuurder rechtens geen verantwoordelijkheid draagt
9.4 Indien huurder als gevolg van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, dat/die niet (mede) aan hem is toe te rekenen, het huurobject meer dan een (1) werkdag in het geheel niet kan gebruiken, heeft hij het recht op vermindering van de huurprijs in die zin dat hij geen huur verschuldigd is voor de dagen dat hij, na genoemde termijn, van het huurobject in het geheel geen gebruik kan maken.
9.5 Indien  i Verhuurder ook na een schriftelijke aanmaning van huurder daartoe, waarbij een - gelet op de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging, de beschikbare mankracht en het beschikbare materiaal- redelijke termijn voor reparatie is gesteld, er niet in is geslaagd het gebrek, het tekort of de beschadiging op te heffen ii. Vanwege de aard van het gebrek, het tekort of de beschadiging verder gebruik van het huurobject door huurder in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, en iii. Er door verhuurder geen vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking is gesteld;
Dan is huurder gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden. Huurder is echter niet tot ontbinding gerechtigd, zolang hij niet naar het oordeel van verhuurder genoegzame zekerheid voor de voldoening van de kosten van herstel heeft verstrekt, indien verhuurder daarom op de voet van het bepaalde in 9.3 laatste zin, heeft verzocht.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
10.2 Voor verhuurder gelden als overmacht omstandigheden van feitelijke, juridische of andere aard, die - al dan niet voorzienbaar - buiten zijn schuld de tijdige nakoming van de overeenkomst verhinderen of bijzonder bezwaarlijk doen zijn. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer: stakingen, bedrijfsbezettingen, productieonderbrekingen, productiestakingen, storingen in toevoer van energie en water, brandschade, import-, exporten productieverboden en andere overheidsmaatregelen, transportbelemmeringen, tekortschieten van toeleveranciers en hulppersonen, weersomstandigheden die van invloed zijn op door verhuurder te verrichten werkzaamheden, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen en/of onderdelen, een en ander voor zover aan verhuurder met betrekking tot die omstandigheden geen verwijt is te maken.
10.3 Doet zich aan de zijde van verhuurder een omstandigheid van overmacht voor, dan zal hij huurder hiervan met bekwame spoed in kennis stellen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, is verhuurder bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11 Verlies of vergaan van het huurobject
11.1 Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het oordeel van verhuurder de huurwaarde op dat moment van het huurobject in het economische verkeer overtreft.
11.2 Tenzij verhuurder na de melding van het verlies of het vergaan van het huurobject een vervangend gelijkwaardig huurobject ter beschikking stelt, eindigt de huurovereenkomst in geval van verlies of vergaan van het huurobject. Indien echter in geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijk vergaan van het huurobject huurder het resterende gedeelte van het huurobject wil blijven gebruiken, wordt de huurovereenkomst voortgezet tegen een verminderde huurprijs. Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt de huurprijs verminderd in dezelfde mate als waarin de huurwaarde van het gehele huurobject in het economische verkeer door  het gedeeltelijke verlies of vergaan is verminderd.
11.3 Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan huurder is toe te rekenen - wat bijvoorbeeld het geval is bij gebruik van het huurobject dat niet gebruik als een goed huurder is-, komt schade die verhuurder dientengevolge lijdt voor rekening van huurder.

Artikel 12 Teruggave na einde huurovereenkomst
12.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geeft huurder het huurobject gereinigd, afgetankt (voorzien van de voorgeschreven brandstof) en - afgezien van normale slijtage van het huurobject bij gebruik als goed huurder - in de oorspronkelijke staat terug aan verhuurder door het huurobject aan verhuurder ter beschikking te stellen op de plaats waar verhuurder het huurobject aan huurder ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt.
12.2 Voorts geeft huurder op de wijze en op het tijdstip als omschreven in artikel 12.1 aan verhuurder terug de onderdelen van het huurobject die tijdens de huurperiode mochten zijn vrijgevallen, onder meer als gevolg van onderhoud door huurder verricht.
12.3 Stelt huurder het huurobject niet ter beschikking op de voor hem geldende plaats en datum, dan geraakt huurder in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van verhuurder vereist is. Huurder verbeurt alsdan een boete ten bedrage van, indien niet anders is overeengekomen, 3 (drie) % van de prijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject, voor ieder dag dat huurder tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen op het huurobject op de voor hem geldende plaats en het tijdstip ter beschikking te stellen. Voorts is verhuurder alsdan gerechtigd, en door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder.
12.4 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd of niet is gereinigd of niet is afgetankt (hetzij met onjuiste brandstof is afgetankt), dan is huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder zijn ontstaan, tenzij huurder aantoont dat de beschadiging of het niet schoon zijn het gevolg is van omstandigheden, die hem niet zijn toe te rekenen

Artikel 13 Beëindiging/ Ontbinding overeenkomst
13.1 Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd dient uiterlijk 24 uur voor het einde van de huurperiode schriftelijk te zijn opgezegd.
13.2 Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat tijdige schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode en onder dezelfde condities voortgezet.
13.3 Verhuurder is bevoegd zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang - mondeling dan wel schriftelijk – eenzijdig te ontbinden in geval van:
a. Niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de huurder van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst;
b. Aanvraag van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van huurder;
c. Buitengerechtelijke schuldsanering;
d. op (enige onderdeel van) het vermogen van huurder of het object beslag is gelegd;
e. de onderneming van huurder (grotendeels) wordt stilgelegd, gestaakt of geliquideerd;
f. de huurder zijn terrein of vestiging zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving (grotendeels) ontruimt of kennelijk permanent verlaat;
g. verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie bij het aangaan van de overeenkomst door huurder aan verhuurder, zodat de overeenkomst door verhuurder niet, of althans op andere voorwaarden zou zijn aangegaan;
h. dan wel zich enige andere omstandigheid voordoet, die bij verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent de nakoming door huurder van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst;
i. indien huurder zich niet gedraagt als een goede huurder - zulks ter eenzijdige beoordeling van verhuurder - als bedoeld in artikel 8.2;
j. enige omstandigheid voordoet die bij verhuurder redelijke twijfel kan doen rijzen dat verhuurder het huurobject voor een ander doeleinde gebruikt dan is overeengekomen.
13.4 Indien verhuurder de huurovereenkomst ontbindt overeenkomstig artikel 13.3 a t/m j, dan is hij gerechtigd om met onmiddellijke ingang en zonder nadere ingebrekestelling, het huurobject terug te vorderen (revindiceren), in welk geval huurder zijn volledige medewerking zal verlenen, bij gebreke waarvan huurder een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van €5,000.00 en €500.00 voor elke dag dat de huurder zijn medewerking niet verleent. Alle kosten van de revindicatie komen volledig ten laste van huurder. Onverminderd het voorgaande, zal huurder aansprakelijke worden gehouden voor directe en indirecte schade geleden door verhuurder als gevolg van ontbinding op grond van artikel 13.1 a en f t/m j.
13.5 Bij tussentijdse beëindiging van een huurovereenkomst door huurder wordt de minimaal afgesproken huurperiode in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen

Artikel 14 Aansprakelijkheid huurder / verhuurder
14.1 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid voor schade van verhuurder jegens huurder uit hoofde van of in verband met (een) huur overkomst(en) tussen verhuurder en huurder dat:
a. verhuurder niet aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van inkomsten en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf of werk of een gedeelte van het bedrijf of het werk;
b. voor andere schade dan onder a. genoemd verhuurder in totaal slechts aansprakelijk te houden voor het laagste van : (i) maximaal Euro 50.000,- of (ii) het factuurbedrag ex BTW van het gehuurde.
De onder a. en b. vermelde limieten gelden niet, indien huurder aantoont dat de schade, waarvoor huurder verhuurder aansprakelijk houdt het gevolg is van opzet of grove schuld van (statutaire) bestuurders of daarmee gelijk te stellen leiding gevende personen van verhuurder.
14.2 Indien zich een gebeurtenis voordoet, waaruit voor huurder schade voortvloeit of naar redelijke verwachting schade zal voortvloeien, waarvoor verhuurder eventueel aansprakelijk is te houden, dient huurder met bekwame spoed maar in ieder geval binnen een (1) week na die gebeurtenis, verhuurder van die gebeurtenis schriftelijk in kennis te stellen. Laat huurder een tijdige schriftelijke kennisgeving na dan vervalt zijn recht op schade vergoeding uit de betreffende gebeurtenis.
Alle vorderingen tot vergoeding van schade van huurder jegens verhuurder vervallen twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, behoudens voor zover het schade betreft die conform het in de vorige alinea bepaalde tijdig aan verhuurder is gemeld.
14.3 Huurder vrijwaart verhuurder tegen alle aanspraken van derden verband houdende met door verhuurder aan huurder verhuurde huur- objecten, behoudens voor zover huurder aantoont dat, die aanspraken schade betreffen waarvoor verhuurder mede met inachtneming van het in 14.1 en 14.2 bepaalde jegens huurder aansprakelijk zou zijn, indien huurder verhuurder voor die schade zou hebben aangesproken. Deze vrijwaring omvat ook de kosten die verhuurder in verband met een aanspraak van een derde moet maken.
14.4 Laden, lossen en transport is, wanneer uitgevoerd door huurder, geheel voor risico en rekening van huurder

Artikel 15 Verzekering
15.1 Machines dienen voor rekening van de huurder verplicht verzekerd te worden bij verhuurder
15.2 Indien verhuurder het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies ter beschikking heeft gesteld, geldt, onverminderd het elders in deze voorwaarde bepaalde, dat:
a. huurder als een "goed huisvader" voor het huurobject dient zorg te dragen;
b. huurder een beschadiging, vernietiging of een verlies van het huurobject onverwijld mede schriftelijk aan verhuurder dient te melden.
c. huurder gehouden blijft aan verhuurder de schade te vergoeden, die verhuurder als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door verhuurder afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het “eigen risico" of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de huurder, omdat huurder de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan verhuurder heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.
15.3 Ondergrondse schades worden alleen door de verzekering gedekt wanneer er is voldaan aan de wettelijke regels ten behoeve van het graven rond kabels en leidingen (bijvoorbeeld een KLIK aanvraag)
15.4 De door de verhuurder beschikbaar gestelde verzekering kent de volgende eigen risico’s:
a. een standaard eigen risico van Euro 750 respectievelijk Euro 2.000 (per gebeurtenis) voor machines kleiner dan respectievelijk groter dan 10 ton eigen gewicht.
b. een verhoogd eigen risico van Euro 2.500 (per gebeurtenis) voor ondergrondse schade
c. een verhoogd eigen risico van 10% van de nieuwprijs (exclusief BTW) voor aankoop van een gelijk of gelijkwaardig huurobject bij diefstal of verlies van het huurobject
15.5 Schades veroorzaakt door gebruik van hydraulisch gereedschap van huurder worden niet door de verzekering van verhuurder gedekt

Artikel 16 Hoofdelijkheid
16.1 Indien huurder uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van de looptijd van de huurovereenkomst, zij elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens verhuurder voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 17 Overdracht rechten en verplichtingen
17.1 Huurder kan rechten of verplichtingen uit de huur overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door, een derde. Verhuurder kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.
17.2 Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de overeenkomst, alsmede het eigendom van het gehuurde, over te dragen aan een derde.
17.3 Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.
17.4 Alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zijn na overdracht zonder uitzondering van toepassing op de nieuwe partij.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegd rechter
18.1 Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de huurovereenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland. Zulks belet partijen evenwel niet in onderling overleg een gerezen geschil aan een scheidsgerecht te onderwerpen, welk in dat geval zal worden benoemd overeenkomstig de regels gegeven in de Statuten van de Raad van Arbitrage.